12.26.2015

exces de substanță

Ce masă de sare se obţine la interacţiunea hidroxidului de sodiu cu masa 60 g cu acid azotic cu masa 126 g?

11.06.2015

Determinarea masei de materie primă impură necesară pentru obţinerea unei mase precizate de produs

Determinaţi masa de aluminiu tehnic (cu 1,6% impurităţi) necesară pentru obţinerea aluminotermică a vanadiului cu masa de 15,288  kg din oxid de vanadiu (V).

Se dă:
m (V2O5) = 15,288 kg
ω (impurităţi în Al tehnic) = 1,6%
Rezolvare:
1. Se scrie ecuaţia reacţiei
  10Al + 3V2O5 → 5Al2O3 + 6V
 2. Se determină cantitatea de V2O5  ce se conţine în 15,288 kg de substanţă după formula: 
m (Al tehnic) = ?
                                                            n(V2O5 ) = m(V2O5)/M(V2O5
M(V2O5) = 2•51g/mol+ 5•16 g/mol =182 g/mol   
 n(V2O) = 15,288 kg: 182 g/mol = 15288 g: 182 g/mol = 84 mol 
3. Se calculează cantitatea de aluminiu pur necesară după ecuaţia reacţiei. 
(se alcătuieşte proporţia.)
       x           84 mol
            10Al  +  3V2O5 → 5Al2O3 + 6V
           10 mol     3 mol
x/ 10 mol = 84 mol/3 mol
x =  (10 mol ·84 mol) : 3 mol = 280 mol (Al)
4. Se determină masa de aluminiu zinc pur  după formula: 
m(X) = n(X)·M(X); 
     M(Al) = 27 g/mol 
    m(Al) = 280 mol· 27 g/mol = 7560 g = 7,56 kg
5. Se determină partea de masă de aluminiu  proba tehnică prin scădere:
     ω(Al) = 100% - ω(impurităţi) = 100% - 1,6% = 98,4 %.
6. Se determină masa de aluminiu tehnic necesară :
     dacă  la  98,4 %........................corespunde 7,56 kg Al pur
     atunci la  100%........................corespunde m(Altehnic)
     rezultă deci că  m(Altehnic) =  (7,56 kg·100%): 98,4% = 76,83 kg
                   

Răspuns: pentru a obţinerea aluminotermică a vanadiului
 din 15,288 kg de oxid de vanadiu (V) sunt necesare 
76,83 kg de aluminiu tehnic ce conţine 1,6% impurităţi.

11.04.2015

Determinarea masei produsului final pornind de la o materie primă impură

1,5 kg calcar ce conţine 10% impurităţi a fost calcinat. 
La rezidiul obţinut s-a adăugat apă în exces. 
Ce masă de var stins s-a obţinut?

NOTĂ:  Calcarul este un minereu ce conţine carbonat de calciu şi impurităţi. 
Varul stins este hidroxidul de calciu.           
Calcinare = încălzire la temperaturi înalte (de obicei au loc reacţii de descompunere).

Se dă:
m (calcar) = 1,5 kg
ω(impurităţi) = 10 %
Rezolvare:
1. Se scriu ecuaţile reacţiilor chimice.
Calcinarea calcarului:    
                         CaCO3 = CaO + CO2
Aşadar în urma încălzirii,din calcar rămâne doar CaO (var nestins), CO2 se elimină.
m (var stins) - ?


CaO este un oxid bazic alcalin care reacţionează cu apa cu formare de bază alcalină:
CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q  
Această reacţie poartă numele de “stingerea varului” şi se degajă o cantitate mare de căldură (Q).

2. Se determină masa impurităţilor din calcar  din calcar prin proporţia:
dacă în 100 % de calcar ........................se găsesc 10% impurităţi
atunci în 1,5 kg calcar ........................   se vor găsi x g impurităţi
rezultă deci: x = (1,5 kg •10%): 100% = 0,15 kg (impurităţi)

3. Se calculează masa de CaCO3 pur prin scădere:
 m(CaCO3) = m (calcar) – m(impurităţi) = 1,5 kg – 0,15 kg = 1,35 kg

4. Se determină cantitatea de CaCO3  ce se conţine în 1,35 kg de substanţă după formula:
n(CaCO3) = m(CaCO3):M(CaCO3    
 Mr(CaCO3) = 40 + 12 + 3•16 = 100,  M(CaCO3) =100 g/mol, astfel: 
cantitatea de CaCO3 va fi:  n(CaCO3) = 1,35 kg:100 g/mol = 13,5 mol   

5. Se calculează cantitatea de oxid de calciu CaO – var nestins -  după ecuaţia primei reacţii.
    13,5 mol         x                             
          CaCO3    =   CaO + CO2
           1mol            1mol

13,5 mol/1mol = x/1 mol, deci x = 13,5 mol de CaO

4. Se calculează cantitatea de hidroxid de calciu Ca(OH)2 – var stins – după a doua  ecuaţie.
  13,5 mol                y                             
          CaO + H2O = Ca(OH)2
          1mol                   1mol

 13,5 mol/1mol = y/1 mol, deci y = 13,5 mol de Ca(OH)2

5. Se determină masa  de var stins (Ca(OH)2)  după formula: m(X) = n(X)·M(X); 
 Mr(Ca(OH)2) = 40 + (16 +1)•2 = 74,  M(Ca(OH)2) = 74 g/mol,
m(Ca(OH)2)=13,5 mol·74 g/mol = 999 g = 0,999 kg

Răspuns: Masa de var stins ce se obţine din 1,5 kg calcar
 ce conţine 10 % impurităţi este de 0,999 kg.

11.02.2015

Rezolvarea problemelor cu amestec de două substanţe în care ambele participă la reacţii chimice b) calcule pe baza a două reacţii chimice

Un amestec de pilitură de aluminiu și fier cu masa 22,2 g a fost dizolvat cu acid clorhidric în exces. În consecinţă, s-a degajat gaz cu masa 1,2 g. 
Determinaţi partea de masă a fiecărui metal în amestec.


Se dă:
m (amestec) = 22,2 g
m(gaz) = 1,2 g
Rezolvare:
Se observă că ambele substanţe interacţionează cu HCl. Aşadar scriem cele două ecuaţii chimice.
2Al+ 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑           (reacția 1)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑               (reacția 2)
Se observă că  gazul degajat  este hidrogenul, rezultat în ambele reacţii.
ω(Al) = ?
ω(Fe) = ?
Deci m(H2)= m1(H2)+ m2(H2),
 unde cu  m1(H2) am notat masa hidrogenului degajat din reacţia 1,
 iar cu  m2(H2) – masa hidrogenului obţinut din reacţia 2.

1.      Se determină cantitatea totală de H2 ce se conţine în 1,2 g de substanţă după formula:
          ntotal(H2) = m(H2):M(H2) ,             M(H2) = 2 g/mol,
            n(H2) = 1,2 g: 2 g/mol = 0,6 mol
ntotal(H2) = n1(H2) + n2(H2
respectiv cantitatea de hidrogen din ecuaţia 1 + 
cantitatea de hidrogen din ecuaţia 2.
2. Se notează cu „a” n1(H2) - 
cantitatea de hidrogen obţinută din reacţia 1(Al+HCl).
Rezultă  că putem calcula cantitatea de hidrogen obţinută din reacţia 2 
(Fe+ HCl) - n2(H2) prin scădere:
n2(H2) = ntotal(H2) - n1(H2) = (0,6 – a) mol
3. Se calculează cantitatea de aluminiu  după ecuaţia reacţiei. 
(se alcătuieşte proporţia.)
  x                                       a  mol
  2Al+ 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
      2 mol                                   3 mol

x/2 mol = a mol /3 mol, 
deci x = (2 mola mol)/ 3 mol =2a/3  ( mol de Al)

  4. Se calculează cantitatea de fier  după ecuaţia reacţiei. 
(Se alcătuieşte proporţia.)
      y                               (0,6-a) mol
            Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
           1mol                            1mol
y/ 1mol = (0,6 - a) mol / 1 mol 
y=  (0,6 - a)   (mol de Fe)

5. Se determină masa de aluminiu din amestec după formula: 
m(Al)= n(Al)·M(Al); 
M(Al) = 27 g/mol, deci:  
 m(Al) = (2a/3)mol · 27 g/mol = 18a g
6. Se determină masa de fier din amestec după formula:
 m(Fe) = n(Fe)·M(Fe); 
M(Fe) = 56 g/mol  
m(Fe) = (0,6-a) mol· 56 g/mol = (33,6 - 56a) g
7. Se determină necunoscuta a alcătuind o ecuaţie chimică pe baza relaţiei:
m(aliaj)= m(Al) + m(Fe),  rezultă că:
 22,2 g = m(Al) + m(Fe) = 18a g + (33,6 - 56a) g
22,2 = 18a + (33,6-56a
 22,2 = 33,6 -38a
 38a = 33,6 – 22,2 
a = 11,4: 38 = 0,3.
8. Se determină masa de aluminiu din amestec,
înlocuind valoarea obţinută în expresia:
m(Al) = 18a  g 
 m(Al) = 18•0,3 g =5,4 g
9. Se determină partea de masă a aluminiului  în amestec:
     dacă în   22,2 g   aliaj ........................se găsesc 5,4 g Al
     atunci la 100% aliaj ...........................corespunde ω(Al)
     rezultă deci că   ω(Al) = (5,4 g• 100%): 22,2 g = 24,11 %

10. Se determină partea de masă a fierului în amestec prin scădere: 
ω(Fe) = 100% - ω(Al).
ω(Fe) = 100% - 24,11% = 75,89%.
            Răspuns: Amestecul este constituit din 
                            75,89% de fier şi 24,11 % de aluminiu.

11.01.2015

Rezolvarea problemelor cu amestec de două substanţe în care ambele participă la reacţii chimice; a) calcule pe baza unei reacţii chimice

Asupra amestecului ce conţine aluminiu şi oxid de aluminiu cu masa 75 g s-a acţionat cu acid clorhidric în exces. În consecinţă, s-a degajat gaz cu masa 3,6 g. Determinaţi partea de masă a oxidului de aluminiu în amestecul iniţial.10.29.2015

probleme cu amestec de două substanţe din care doar una participă la reacţia chimică

La tratarea a 10 g de aliaj (amestec) de fier şi cupru cu acid clorhidric în exces  s-au 
eliminat 0,05 g de gaz. Să se determine partea de masă (%) a fiecărui metal din 
componenţa aliajului.

NOTĂ: partea de masă se notează cu litera grecească ω, numită omega – 
se scrie ca un dublu „u”.

Se dă:
m (aliaj) = 10 g
m(gaz) = 0,05 g
Rezolvare:
Conform seriei metalelor se observă că fierul interacţionează 
cu HCl, iar cuprul nu. Astfel gazul degajat, care este hidrogenul, 
 se obţine din reacţia Fe cu HCl.
HCl se introduce în exces pentru a ne asigura că tot fierul din 
amestec a interacţionat.

ω(Fe) =?
ω(Cu) =?


10.20.2015

determinarea masei de metal depus pe placa metalică introdusă în soluția unei săruriDeterminarea formulei moleculare a unei substanţe necunoscute pe baza ecuaţiei reacţiei chimice


Determinarea formulei moleculare după clasa substanţei şi pe baza unei reacţii chimice.

O alchenă cu masa 14 g adiţionează 32 g brom. Determinaţi formula moleculară a alchenei.

Se dă:
m(CnH2n)= 14g
m(Br2) = 32g
Rezolvare:
Deoarece hidrocarbura este o alchenă,
formula ei generală este CnH2n.
  n, FM-?                        
                                   Scriem ecuaţia reacţiei:
                                    CnH2n + Br2 → CnH2nBr2
Calculăm cantitatea de brom după formula: n(Br2) = m(Br2):M(Br2
 n(Br2) = 32 g:160 g/mol = 0,2 mol

Stabilim proporţia în ecuaţie – scriem sub substanţă numărul de mol conform ecuaţiei reacţiei şi deasupra valoarea calculată pentru brom.
                    x mol       0,2mol
CnH2n  +     Br2    → CnH2nBr2
                    1 mol        1mol
Conform proporției: x/1mol = 0,2 mol/1mol , se obține x= 0,2 mol (CnH2n ) 
Determinăm masa molară a alchenei conform relaţiei: M(X) = m(X)/n(X) 

M(CnH2n) = 14 g/0,2 mol = 70 g/mol

Calculăm masa moleculară relativă a compusului:
         Mr(CnH2n) = n∙Ar(C) + 2n∙Ar(H) = 12n + 2n = 14n
         Deoarece Mr(CnH2n)= 70, rezultă că 14n =70
                   n = 70:14=5

                            deci, formula moleculară a substanţei este: C5H10.

10.14.2015

Determinarea formulei moleculare după clasa substanţei şi densitatea relativă.

Densitatea relativă faţă de hidrogen a vaporilor unui alcan este egală cu 36.
Determinaţi formula moleculară a hidrocarburii.

Se dă:
DH2(CnH2n+2)=36

Rezolvare:
Deoarece hidrocarbura este alcan, 
formula generală este CnH2n+2
FM, n=?                  

Se determină masa moleculară relativă a compusului din formula densității relative:
DH2(CnH2n+2)= Mr(CnH2n+2): Mr(H2) ; 
rezultă că Mr(CnH2n+2) = DH2(CnH2n+2)Mr(H2)= 36∙2=72

   Calculăm masa moleculară relativă a compusului:
   Mr(CnH2n+2) = n∙Ar(C) + (2n+2)∙Ar(H) = 12n + 2n + 2 = 14n + 2

   Deoarece Mr(CnH2n+2)= 72, rezultă că 14n + 2 =72
            14n = 72-2=70
            n = 70:14=5
            deci, formula moleculară a substanţei este: C5H12.

                        
Răspuns: formula hidrocarburii saturate aciclice este C5H12

Determinarea formulei după clasa substanţei şi masa ei moleculară.

O hidrocarbură saturată aciclică are masa moleculară relativă egală cu 72.
 Determinaţi formula moleculară a hidrocarburii.

Se dă:
Mr(CnH2n+2)= 72

Rezolvare:
Deoarece hidrocarbura este saturată şi aciclică ea aparţine seriei omoloage a alcanilor. Deci formula generală este CnH2n+2.
FM, n=?                      Calculăm masa moleculară relativă a compusului:
                        Mr(CnH2n+2) = n∙Ar(C) + (2n+2)∙Ar(H) = 12n + 2n + 2 = 14n + 2
Deoarece Mr(CnH2n+2)= 72, rezultă că 14n + 2 =72
            14n = 72-2=70
            n = 70:14=5
            deci, formula moleculară a substanţei este: C5H12.

                        Răspuns: formula hidrocarburii saturate aciclice este C5H12

10.05.2015

Determinarea formulei moleculare a unei substanțe organice pe baza produşilor de ardere

     La arderea unei substanţe organice cu masa de 2,3 g s-a obţinut oxid de carbon (IV) cu masa 4,4 g şi apă cu masa 2,7 g. Densitatea relativă a vaporilor acestei substanţe în raport cu aerul este egală cu 1,587. Determinaţi formula chimică a substanţei.

Se dă:

m(CxHyOz) = 2,3 g
m(CO2) = 4,4 g
m(HO) = 2,7 g
Daer(CxHyOz) = 1,587
Rezolvare:
Deoarece nu se precizează tipul substanţei
presupunem că substanţa conţine C, H şi O.
Se scrie ecuaţia reacţiei în formă generală:
2CxHyOz + (4x+y-2z)/2 O2 = 2xCO2 + y H2O;
Se determină masa carbonului şi a hidrogenului, 
care se conţine în proba substanţei organice:
M(CO2) = 44 g/mol;  M(C) = 12 g/mol;
CxHyOz - ? 
1 mol de CO2 conţine 1 mol de C
44 g (CO2) -------- 12 g (C)
4,4 g (CO2) -------- x g (C)  rezultă că = (4,4 g·12g) :44 g = 1,2 g (C)

M(H2O) = 18 g/mol;        M(H) = 1 g/mol
1 mol de H2O conţine 2 moli H
18 g (H2O) --------- 2 g (H)
2,7 g (H2O) --------- y g (H) rezultă că = (2,7 g·2g) :18 g = 0,3 g (H)

 Se determină masa oxigenului:
         m(CxHyOz) = m(C) + m(H) + m(O) rezultă că m(O) = m(CxHyOz) – (m(C) + m(H))
         m(O) = 2,3 – (1,2 + 0,3) = 0,8 g (O)
Se determină cantitățile pentru fiecare element din substanță:
n(C) = m(C)/M(C);  n(C) =1,2 g: 12 g/mol = 0,1 mol
n(H) = m(H)/M(H);  n(H) =0,3 g: 1 g/mol = 0,3 mol
n(O) = m(O)/M(O);  n(O) =0,8 g: 16 g/mol = 0,05 mol


Se determină raportul molar al elementelor în substanţă:
n(C) : n(H) : n(O) = x yz = 0,1 mol : 0,3 mol : 0,05 mol 

Simplificăm raportul molar prin cel mai mic termen, respectiv 0,05 mol. 
Se obține raportul molar: n(C) : n(H) : n(O) = 2 : 6 : 1. 

Astfel, formula brută a substanţei este C2H6O. 
Formula moleculară a substanței va fi: (C2H6O)m.

Pentru a determina valoarea lui m se calculează masa molară a substanței din formula densității relative: 
                       Daer(CxHyOz) = M(CxHyOz))/Maer. 
Masa molară a substanţei CxHyOeste egală cu: 
                      M(CxHyOz) = Daer · Maer = 1,587 · 29 g/mol = 46 g/mol
- Se determină masa molară a formulei brute:
                      M(C2H6O) = 24 + 6 + 16 = 46 g/mol
- Se determină valoarea lui m după formula: m = M(CxHyOz)/M(formulă brută). 
respectiv: m = 46 g/mol : 46 g/mol = 1.

Așadar, substanţa supusă arderii are formula moleculară C2H6O. 

 Răspuns: Substanţa supusă arderii are formula chimică C2H6
şi poate fi alcoolul etilic C2H5OH sau eterul dimetilic  H3C–O–CH3.

10.03.2015

Concursul ”Pro-Chim” la prima ediție...

Un concurs al nostru, al prometeiștilor, la chimie, a fost un vis care a așteptat multă vreme undeva în sertarele sufletelor noastre... al meu și al colegei mele, doamna Larisa Avdeev.
A trebuit să găsim, însă, ”locomotiva” care să ne împingă în realizarea lui... și ea s-a dovedit a fi unul din cei mai speciali elevi ai mei: Alexandru Cotos.
Am avut ocazia, de-a lungul celor 21 de ani de activitate la catedră, să interacționez cu mai mulți elevi dotați în acest domeniu, însă relația noastră se limita doar la pregătirea academică... fără să încerc prea mult să descopăr ce e în sufletul acestor tineri, care sunt nevoile lor emoționale...
Alexandru a fost cel care m-a determinat să încerc să schimb ceva... dacă am reușit sau nu, timpul o va spune. Eu cred că am câștigat un prieten adevărat...

Mulțumirile mele vin cam târziu... dar am simțit azi nevoia să o spun și aici...
Mulțumesc Alexandru, mulțumesc dna Avdeev, mulțumesc Ludmila Zavorotnaia!
Mulțumesc acestei echipe minunate care a muncit pentru acest vis!
Bun sau rău, el s-a realizat!
Și din ecourile impresiilor pe care le-au trăit cei peste 50 de participanți, cred că efortul a fost meritat!
Mulțumesc tuturor colegilor, profesorii de chimie de la cele 9 licee din Chișinău care au răspuns chemării noastre!
...nu ne rămâne decât să sperăm că acest concurs va deveni o tradiție frumoasă.

Rezolvarea subiectelor propuse la Concursul ”ProChim”, ediția 2015, clasa 10

Rezolvarea subiectelor concursului ProChim, ediția 2015, clasa 9

Rezolvarea subiectelor concursului ProChim 2015, clasa 8.
Determinarea formulei moleculare a unui cristalohidrat pe baza părţii de masă a apei conţinute

Sarea lui Glauber este un cristalohidrat cu formula Na2SO4·xH2O ce conţine 55,9 % apă. 
Determinaţi formula chimică a sării lui Glauber.


Se dă:
Na2SO4 · xH2O
ω(H2O) = 55,9%
        Rezolvare:
1. Se calculează masa moleculară a substanţei Na2SO4·xH2O.
Mr(Na2SO4 · xH2O) = Mr(Na2SO4)+ x·Mr(H2O)= 
= 2·23+32+4·16 + x(2·1+16) = 142 + 18x.
x=?
2. Determinăm partea de masă a substanţei anhidre (fără apă), în cazul de faţă Na2SO4.
ω(Na2SO4= 100% - ω (H2O) = 100% - 55,9% = 44,1%.
3. Determinăm masa moleculară relativă a cristalohidratului pe baza părţii de masă 
a substanţei anhidre.
                  dacă     142 + 18·x ........................reprezintă 100%    (Na2SO4 · xH2O)
                  atunci   142            ........................reprezintă 44,1%   (Na2SO4).
   rezultă că: 142 + 18x = (142·100%):44,1%
  deci 18·x = 322-142= 180, iar x= 10. 
Formula substanţei este Na2SO4 · 10H2O
Răspuns:   Sarea lui Glauber are formula Na2SO4 · 10H2O.