10.30.2017

iChemist ediția a III-a, 2017, clasa a IX-a, problema I

Problema I. Armura lui Iron Man (38p)
Titanul este metalul cel mai frecvent utilizat pentru repararea corpului, fie în șuruburi sau plăci pentru a ține oasele împreună, fie în ancorarea membrelor protetice în corp.
Până anul trecut, aliajul de aur-titan pe care Tony Stark l-a inventat pentru a construi armurile lui Iron Man erau o ficțiune. În 2016, o echipă de cercetătorii a anunțat crearea unui aliaj Ti-Au de patru ori mai rezistent decat titanul pur, care  prelungește durata de viață a implanturilor, în general acestea fiind înlocuite din cauza uzurii odată la 10 ani. Titanul și aurul sunt netoxice, bio-compatibile și rezistente la coroziune în interiorul corpului. Titanul are, de asemenea, proprietatea rară de „osseointegrație”, care permite osului să se dezvolte ferm și să se atașeze de implant.
1.    Determinați raportul atomic Ti:Au din acest aliaj, știind că partea de masă a titanului este de 42,23%.                                                                                                                                            (3p)
Rezolvare:Răspuns: Ti:Au= .................
          Ilmenitul este cel mai important mineral pentru obținerea titanului. El conține fier, titan și oxigen în raport de masă de 7:6:6.
2.    Determinați formula moleculară a minereului numit ilmenit.                                                      (4p)
Rezolvare:
Răspuns: formula ilmenitului este..................
          Pentru producerea titanului, în prima etapă ilmenitul este redus la 900 °C cu carbon, într-un curent de clor, în urma acestui proces obținându-se un amestec de cloruri metalice și monoxid de carbon. Impuritățile sunt separate prin distilare, dat fiind faptul că TiCl4 este una dintre puținele halogenurile metalice aflată în stare de agregare lichidă la temperatura camerei.
3.    Scrieți ecuația reacției de obținere a TiCl4 și egalați-o prin metoda bilanțului electronic, știind că al doilea metal din compoziția ilmenitului formează o clorură trivalentă.    
                                                                                                                                                           (5p)
  
                                                                                                                                                               


4.    Indicați rolul ilmenitulului în procesul redox.                                                                              (1p)
                                                                                                          
5.    Starea de agregare lichidă a TiCl4 se explică prin faptul că: (încercuiți litera/literele corespunzătoare răspunsului corect)                                                                                               (1p)
a.    titanul este un metal ușor fuzibil;
b.    substanța are o structură moleculară similară cu CCl4;
c.    există o diferența mică de electronegativitate dintre titan și clor.
6.    Calculați cum se modifică presiunea gazelor în procesul reducerii ilmenitului (Pfinal:PInițial).  (3p)
Rezolvare:


Răspuns: Pfinal:PInițial .................
          În contact cu aerul umed, clorura de titan (TiCl4) formează nori opaci spectaculoși, datorită acestei interacțiuni substanța a fost utilizată un timp pentru producerea fumigenelor. Fumul alb este cel mai stabil oxid de titan, întâlnit și în natură în minereul numit rutil.
7.    Determinați formula oxidului de titan, știind că are un conținut de 40% oxigen.                        (3p)
Rezolvare:


Răspuns: m(oxid)= .................
8.    Scrieți ecuația reacției cu vaporii de apă din aer. Argumentați, pe scurt, motivul pentru care s-a renunțat la producerea fumigenelor prin această metodă.                                                                 (3p)          Producția mondială de titan este de aproximativ 250.000 de tone pe an. Principala metodă de obținere are la bază procedeul Kroll, care constă în reducerea clorurii de titan cu magneziu, la temperatura de 1100°C. Magneziul este introdus în exces de 20%. Puritatea metalului obținut este de 99,2%.
9.    Scrieți ecuația procesului de reducere a clorurii de titan.                                                           (2p)

10. Calculați raportul de masă al materiilor prime (TiCl4:Mg), necesare pentru o zi de producție, dacă se știe că randamentul total al procesului de producție este de 85%.                                                 (8p)
Rezolvare:
  
Răspuns: m(Ti):m(Mg)= .................

     Titanul, la fel ca și magneziul, cristalizează într-o rețea cristalină hexagonal compactă (vezi fig.1). Lungimea laturii hexagonului (a) este de 295,1 pm, iar înălțimea (h) are 469,7 pm. (1pm=10-12m, Vhexagon=3a2·h ).                                                 

11.  Calculați densitatea titanului.                                                                                                     (5p)

Rezolvare:


  

Răspuns: ρ(Ti)= .................

10.18.2017

DETERMINAREA FORMULEI MOLECULARE A UNEI SUBSTANŢE PE BAZA PĂRŢILOR DE MASĂ ALE ELEMENTELOR COMPONENTE (cunoscând formula generală)

Clorura unui metal divalent conține 74,73% clor. Ea joacă un rol important în reglarea temperaturii corpului și  are efect laxativ.
Determinaţi formula chimică a acestei substanțe.

Se dă:
MeCl2
ω(Cl)  = 74,73%
        Rezolvare:
1. Se calculează masa moleculară a substanţei MeCl2, notând cu x masa atomică relativă a metalului.
Mr (MeCl2) = Ar(Me)+ 2·Ar(Cl)= x + 2·35,5 = x + 71.
MeCl2 -?

2. Determinăm masa moleculară relativă a clorurii pe baza părţii de masă a elementului clor.
                   dacă  (x + 71) ........................reprezintă 100%    (MeCl2)
                  atunci        71 ........................reprezintă 74,73% (Cl).
   rezultă că: , deci x = 95-71= 24. 
3. Se identifică elementul după Ar (Me) = 24 →metalul este magneziu, formula clorurii MeCl2 este MgCl2.


Răspuns:   Formula substanţei este MgCl2

DETERMINAREA MASEI DE ELEMENT DINTR-O ANUMITĂ MASĂ DE SUBSTANŢĂ (cl.7)

Oțetul conține substanța organică cu formula chimică CH3COOH, numită acid acetic. Aceasta este utilizată pentru producerea aspirinei și a parfumurilor sintetice.

Calculați  masa de oxigen conținută în 150 g de acid acetic.

Se dă:
m(CH3COOH) = 150 g
Rezolvare:
În chimia organică substanțele se scriu cu ajutorul unor formule chimice mai desfășurate, care să reflecte mai bine proprietățile substanței.
Pentru comoditate în calcul, vom scrie formula moleculară a substanței: H4C2O2.
Mr (H4C2O2) = 4∙Ar(H) + 2∙Ar(C) + 2∙Ar(O) =  
                            = 4∙1 + 2∙12 +  2∙16 = 60   
m(O)-?


   2∙16   ....................... 60
m(O) ....................... 150g →    m(O)= 2∙16·150 g : 60= 80 g


Răspuns: m(O) = 80 g

iChemist 2017, ediția a III-a, clasa a VIII-a, problema II

                                

                                                            6 mai 2017


Problema II. „Acidul de baterie” (38p)

       Acidul de baterie este denumirea electrolitului ce se găsește în interiorul bateriei pentru autoturisme. Aceasta este o soluție apoasă de acid sulfuric cu partea de masă de 37% și densitatea egală cu 1,28 g/cm3
1.   Determinați ce masă de acid sulfuric este conținută în 4,6 L de electrolit.                                                                              (2 p)
Rezolvare:

Răspuns: m(H2SO4) =

       Acidul sulfuric se vinde sub formă de soluții cu ω(H2SO4)=96-98%. Pentru prepararea electrolitului, se folosește o soluție de acid de 96% (ρ=1,83 g/cm3). Dizolvarea acidului în apă este un proces puternic exoterm, însoțit de o contracție de volum importantă. Pentru a prepara electrolitul, trebuie întotdeauna să se verse acidul într-un volum mare de apă și niciodată invers.
2.        Determinați în ce raport de volum trebuie amestecate soluția de acid concentrat și apa pentru a prepara electrolitul.                                                                                                                   (2p)
Rezolvare:


   

Răspuns: Vsol.(H2SO4): V(H2O)=
3.        Calculați ce contracție de volum se observă la prepararea soluției de electrolit.          (2p)
Rezolvare:

Răspuns: ΔV =
4.        Procesul de dizolvare a acidului sulfuric este exoterm deoarece: (Încercuiți litera corespunzătoare unor răspunsuri corecte.)                                                                             (1p)
a.    se absoarbe energie pentru disocierea moleculelor de acid;
b.    se elimină o cantitate mare de energie la hidratarea ionilor obţinuţi la disocierea moleculelor de acid;
c.    se absoarbe energie la repartizarea uniformă a moleculelor de acid în apă.
5.        Precizați pe scurt de ce trebuie respectată această regulă.                                           (1p)


       Dizolvarea unui mol de acid sulfuric în apă degajă o cantitate de căldură egală cu 84 kJ. Cantitatea de căldură absorbită de apă se poate determina cu formula: Q=m·c·Δt°, unde c este căldura specifică a apei, care are valoarea de 4,18 J/g, această reprezentând cantitatea de căldură necesară pentru a modifica temperatura unui gram de apă cu un grad.
6.        Calculați cu câte grade crește temperatura apei la prepararea celor 4,6 L de electrolit. (Se va considera că toată căldura degajată la dizolvarea acidului este absorbită de apă.)                      (4 p)
Rezolvare:

  


Răspuns: Δt° =
7.        La dizolvarea acidului sulfuric în apă au loc următoarele reacții: (Încercuiți litera/literele corespunzătoare unor răspunsuri corecte.)                                                                              (2p)


a.       H2SO4 + H2O = H2O2 + H2SO3
b.      H2SO4 = H+ + HSO4
c.       HSO4 + H2O  H3O+ + SO42−
d.      H2SO4 = H2O + SO3


8.    Indicați testele care permit identificarea particulelor prezente în soluția electrolitului. Scrieți ecuațiile ionice.  (2p)                                                                                                                                                                                                           
1.
2.
       În interiorul bateriei, au loc două procese: unul la catod (electrodul pozitiv), care este confecţionat din PbO2 şi altul la anod (electrodul negativ, confecţionat din Pb). Ambii electrozi se dizolvă în acid sulfuric cu formarea sulfatului de plumb (II).
9.        Reacţia sumară a procesului de funcționare a bateriei este:                                     (2p)


       După un anumit timp de funcţionare, bateria auto se descarcă. În acest moment, densitatea soluției de electrolit ajunge la valoarea de 1,12 g/cm3.
10.     Determinați concentrația soluției de acid în acest moment (se va considera nesemnificativă modificarea volumului soluției).                                                                                               (5p)
Rezolvare:

  
  
Răspuns: ω(H2SO4) = ................
11.     Calculaţi masa de sulfat de plumb (II) formată în urma descărcării bateriei.                                                      (2p)
Rezolvare:Răspuns: m(PbSO4) =.................

       Una din sărurile acidului sulfuric este folosită ca algicid (produs împotriva algelor) în apele anumitor piscine. Utilizarea ei permite evitarea înmulțirii algelor, păstrând apa curată și fără riscuri pentru înotători. Deoarece această substanţă este toxică şi pentru om dacă este înghițită, masa maximă adăugată la un litru de apă nu trebuie să depășească 10 mg. Substanţa este un cristalohidrat cu formula MeSO4·xH2O. Partea de masă a apei este de 36%, iar raportul de masă Me:S:O este 2:1:2.
12.     Identificaţi metalul ce intră în compoziţia sării.                                                             (2 p)
Rezolvare:Răspuns: Metalul este ...............
13.     Determinaţi formula cristalohidratului.                                                                             (3p)
Rezolvare:

  
Răspuns: Formula cristalohidratului este ........................................
14.     Ecuația ce reprezintă o reacției de obținere a sulfatului de cupru (II) este: (Încercuiți litera/literele corespunzătoare unor răspunsuri corecte.)                                                         (3p)
a.   CuO+H2SO4= CuSO4 + H2O
b.  Cu+H2SO4= CuSO4 + H2
c.   CuCl2+H2SO4= CuSO4 + 2HCl
d.    CuS+H2SO4= CuSO4 + H2S
e.    Cu(OH)2+K2SO4= CuSO4 + 2KOH
f.     Cu(OH)2+SO2= CuSO4 + H2
       Prin dizolvarea în apă a 200 g de cristalohidrat se prepară 20 L de soluție. Se consideră densitatea soluției egală cu 1g/cm3.
15.     Calculați partea de masă a sulfatului de cupru (II) în această soluție.                                     (2p)
Rezolvare:Răspuns: ω(CuSO4) =

16.   Indicați ce culoare are soluția de sulfat de cupru (II)?                                                                                                          (1p)
Răspuns:
       
Conținutul recipientului este dispersat în apa dintr-o piscină care are volumul de 50 m3.
17.     Aratați dacă se respectă normele de securitate a vieții în această situație.                              (2 p)
Rezolvare:

  

Răspuns: .....................................................................................................................................


(problemă realizată în colaborare cu Anca Ciobanu, dr. în chimie, Bacău)