12.10.2017

iChemist ediția a III-a, 2017, clasa a XI-a, problema 2

Problema II. Urme de sânge (51p)
         
          Criminaliştii folosesc în testele de depistare a hemoglobinei umane unele produse ca luminolul sau, o substanță mai familiară elevilor, fenolftaleina - unul din indicatorii acido-bazici utilizat frecvent în lucrările de laborator.
          Compușii organici X și Y sunt alți doi coloranți folosiți pentru detectarea urmelor de sânge, datorită proprietăților fluorescente pe care le posedă.
          Compusul X se obține printr-o reacție de condensare: B + 2EX + H2O.
Substanța B este un lichid incolor cu un miros caracteristic de migdale. ce conține 15,09% oxigen, 5,66% hidrogen și restul carbon. Nu decolorează apa de brom și reduce reactivul Tollens. (Cianura de sodiu miroase și ea a migdale amare, doar că este o substanță anorganică, solidă.)
1.      Identificați formula moleculară, formula de structură și denumirea substanței B.                 (5p)
Rezolvare:Răspuns:
F.M. .............. Formula de structură................................................. denumirea .................................................
Substanța E, se găsește în uleiul de argan și se produce sintetic printr-un șir de transformări pornind de la același compus A, din care se produce substanța B, conform schemelor de mai jos.
2.    Identificați substanța A, știind că este un compus binar cu raportul atomic 1:1, ce nu decolorează apa de brom, vaporii săi având densitatea în raport cu aerul de 2,69.                                                           (2p)
Rezolvare:


Răspuns: substanța A este .................
3.    Despre substanța A  se poate afirma că: (Încercuiți litera/literele corespunzătoare unui răspuns corect.)                             (2p)                                                              
a.      conține doar atomi de carbon hibridizați sp;
b.      are nesaturarea echivalentă egală cu 3;
c.      toate legăturile au aceeași lungime;
d.      în spectrul RMN-H prezintă un singur semnal. 
                                                                                                 
4.    Scrieți ecuațiile reacțiilor prin care se obțin produșii B și E.                                                           (8p)
1.


2.


3.


4.5.   Identificați formula de structură a compusului X  și scrieți ecuația reacției de sinteză, conform schemei propuse mai sus.                                                                                                                             (3p)


    
6.       Denumirea sistematică a compusului X este:     (1p)7.    Despre compusul X se poate afirma că: (Încercuiți litera/literele corespunzătoare unui răspuns corect.)                                                                                                                                       (1p)
a.      manifestă un caracter slab acid;
b.      conține 5 atomi de carbon cuaternari;
c.      are un atom de carbon asimetric.

     Pentru producerea compusului Y se realizează substanțele G și J, obținute prin reacțiile:                  
                       


     Hidrocarbura F, folosită multă vreme ca produs de combatere a moliilor, are un conținut de 15 ori mai mare de carbon decât hidrogen și doar atomi de carbon hibridizați sp2. G conține 2,7% hidrogen, iar conținutul de carbon este de două ori mai mare decât cel de oxigen (în % de masă). Se poate obține la oxidarea energică a unui omolog al compusului A ortosubstituit.   
8.   Indicați denumirea și formulele de structură ale substanțelor F și G.                                             (6p)
Rezolvare:Răspuns: substanța F este................. substanța G este.................
9.     Scrieți ecuațiile reacțiilor folosite pentru obținerea produșilor G și J și precizați denumirile acestor compuși.                                                                              (8p)                                                                                       

1.


2.

3.

4.

10.    Propuneți structura omologului substanței A care la oxidare formează aceiași compusi ca și substanța F și scrieți ecuația reacției de oxidare cu soluție acidulată de permanganat de potasiu. Stabiliți coeficienții reacției prin metoda bilanțului electronic.                              
       (5p)                                                                                                                  
Omologul este:


Ecuația reacției chimice:     Sinteza colorantului Y este o reacție Friedel-Crafts ce are loc după schema:
                       

11. Scrieți ecuația reacției și identificați formula de structură a substanței Y.                                        (5p)


12.Propuneți o metodă de sinteză a fenolftaleinei,  utilizând o reacție similară sintezei compusului Y, dacă se știe că unul dintre reactanți este fenolul.                                                                       (3p)
                                                                                                13. Scrieți ecuația reacției ce are loc la adăugarea fenolftaleinei în soluția de bază alcalină.                   (2p)În titrările acido-bazice ce folosesc fenolftaleina se precizează că indicatorul trebuie adăugată în cantitate mică: 3-4 picături.
14. Încercuiți litera corespunzătoare unei afirmații corecte.                                                                 (1p)
a.    O cantitate mare de indicator adăugat micșorează procesul de disocierea acestuia în soluție.
b.    Adăugarea unei cantități mai mari produce doar o colorare mai intensă a soluției de bază.

c.    O cantitate mare de indicator introduce o eroare mare în analiză, acesta reacționând cu o parte din bază.

12.05.2017

iChemist ediția a III-a, 2017, clasa a XI-a, problema 1

Problema I. Aromă de vanilie (30p)
Sinteza Reimer-Tiemann este reacția de ortoformilare a fenolilor. În cel mai simplu caz ea produce salicilaldehida.

          Printr-o reacție similară se produce vanilina, componenta primară a extractului de vanilie. Ca materie primă servește guaiacolul, o substanță utilizată în medicină ca mucolitic și antiseptic, ce se obține prin distilarea uscată a gudroanelor de fag. Face parte din clasa fenolilor.
1.   Determinați formula moleculară a guaiacolului dacă se se știe că partea de masă a oxigenului în acest compus este 25,806 % , iar a carbonului de 67,742%, restul fiind hidrogen.                                              (4p)
Rezolvare:
Răspuns: formula guaiacolul este:
2.   Reprezentați formula de structură a guaiacolului, știind că acesta este un ortoderivat al benzenului, iar în reacția cu 6,21 g de sodiu metalic se consumă 33,48 g guaiacol (c.n.).                                        (4p)
Rezolvare:


Răspuns: formula de structură a guaiacolului este...................................................................
3.    Indicați denumirea guaiacolulul.                                                                                         (1p)

4.    Scrieți ecuația reacției de sinteză a vanilinei.                                                                  (5p)5.    Indicați denumirea sistematică a vanilinei.                                                                                  (2p)

     În prezent, cel mai important proces de obținere a vanilinei pe cale sintetică parcurge următoarele etape:
                         guaiacol B D vanilină
Compusul A se poate obține oxidarea etilenglicolului cu acid azotic. Identificați formula de structură a compusului A, dacă se știe că o probă de compus A cu masa de 8,806 g interacționează cu 4,76 g oxid de cupru (II), iar la tratarea unei probe identice cu reactivul Tollens se depun 25,704 g de precipitat.
6.   Identificați formula de structură a compusului A.                                                                                     (5p)
Rezolvare:Răspuns: substanța A este:  ........................
7.    Scrieți ecuațiile reacțiilor de sinteză a vanilinei pornind de la guaiacol.                                      (6p)

1.
2.
3.8.    Indicați denumirile sistematice ale compușilor B și D.                                                              (2p)
Denumirea substanței B

Denumirea substanței D

9.    Reacția guaiacolului cu substanța A este o reacție ce decurge după un mecanism de tip: (Încercuiți litera corespunzătoare unui răspuns corect.)                                                                                     (1p)

a.      SN1                              b. AN               c. AE                d. E2                 e. SE   
 

11.28.2017

iChemist ediția a III-a, 2017, clasa a X-a, problema 2

Dezinfectarea apei    (35p)
       Apa din piscine şi bazine de înot este în mod continuu predispusă contaminării cu microorganismele existente în atmosferă sau introduse în bazin de utilizatori.
Clorul gazos este un dezinfectant ideal, dar este foarte coroziv şi foarte reactiv, toxic de aceea necesită măsuri de siguranţă suplimentară, stocarea sau transportul acestuia făcându-se în condiţii speciale.
Reacția clorului cu apa la temperatura de 500 K este un proces omogen, revesibil, ca rezultat stabilindu-se un echilibru între reactanți și produșii de reacție.
1.    Scrieți ecuația reacției chimice.                                                                                    (2p)


       Într-un recipient închis, nedeformabil cu volumul de 25 L, după 15 minute de vidare, se introduc 0,1 mol de Cl2 și 0,1 mol de apă.
2.    Care este valoare presiunii inițiale în recipient, la temperatura de 500K?                     (3p)
Rezolvare:Răspuns: p = .................
       Conform legii lui Dalton, presiunea amestecului de gaze este egală cu suma presiunilor parțiale ale gazelor pure care îl compun. (pi=xiP, unde xi este fracția molară a componentului „i” din amestecul gazos.)
3.      Ce valori au presiunile parțiale ale fiecărui gaz component?                                         (3p)
Rezolvare:Răspuns: p(Cl2) = .............., p(H2O) = ..............
       La momentul stabilirii echilibrului dintre reacția directă și cea inversă, presiunea totală a sistemului ajunge la 0,41 bar. (1 bar=100 kPa)
4.    Calculați presiunile parțiale pentru fiecare component al sistemului aflat în stare de echilibru.  (6p)
Rezolvare:Răspuns: p(Cl2) = .............., p(H2O) = .............. p(HCl) = .............., p(O2) = ..............
5.      Determinați valoarea constantei de echilibru, în condițiile specificate.                                   (3p)
Rezolvare:


Răspuns: Kp = ............
    
     O reacție este considerată „totală” atunci când valoarea constantei de echilibru este  104.
6.    Apreciați dacă reacția clorului cu apa în condițiile menționate poate fi caracterizată ca fiind totală.                                                                                                                                                          (1p)

       Din aprilie 2012 sistemul de alimentare cu apă al orașului Chișinău utilizează pentru dezinfectarea apei hipocloritul de sodiu, costul implementării noii tehnologii fiind de peste 9 milioane lei.
7.    Explicați procesul prin care este dezinfectată apa utilizând această substanță. Scrieți ecuația reacției.                                                                                                                                            (2p)

8.    Scrieți ecuația reacției de producere a acestui dezinfectant utilizând ca materie primă soda caustică.                                                                                                                                         (2p)

      
       Un alt produs de dezinfectare a apei este substanța A. Aceasta este mai puțin agresivă decât clorul și mai stabilă la lumină față de hipocloriți. Substanța A se obține prin reacția clorului cu hidrură volatilă B, la temperatura de 20°C.
Amestecul stoechiometric conține clor și gaz B în raport molar de 1:2, are densitatea la temperatura  de 20°C egală cu 1,4556 g/L.
9.    Determinați formula compusului B.                                                                                           (5p)
Rezolvare:Răspuns: substanța B este: .................
       În urma reacției se obțin două substanțe cu aceeași compoziție calitativă, compusul A este un gaz ce conține hidrogen în cantitate mai mică decât celălalt produs al reacției, care este solid.
10. Scrieți ecuația reacției chimice de producere a substanței A și numiți-o.                                        (3p)
Ecuația reacției:

Denumirea substanței A este:
11. Scrieți ecuația reacției substanței A cu apa și explicați acțiunea dezinfectantă a substanței A.   (3p)
Ecuația reacției:

Explicație:

12. Propuneți o metodă de sinteză pentru substanța A plecând de la hipocloritul de sodiu.            (2p)(problemă alcătuită de Valeriu Cemortan, masterand Paris)