11.06.2015

Determinarea masei de materie primă impură necesară pentru obţinerea unei mase precizate de produs

Determinaţi masa de aluminiu tehnic (cu 1,6% impurităţi) necesară pentru obţinerea aluminotermică a vanadiului cu masa de 15,288  kg din oxid de vanadiu (V).

Se dă:
m (V2O5) = 15,288 kg
ω (impurităţi în Al tehnic) = 1,6%
Rezolvare:
1. Se scrie ecuaţia reacţiei
  10Al + 3V2O5 → 5Al2O3 + 6V
 2. Se determină cantitatea de V2O5  ce se conţine în 15,288 kg de substanţă după formula: 
m (Al tehnic) = ?
                                                            n(V2O5 ) = m(V2O5)/M(V2O5
M(V2O5) = 2•51g/mol+ 5•16 g/mol =182 g/mol   
 n(V2O) = 15,288 kg: 182 g/mol = 15288 g: 182 g/mol = 84 mol 
3. Se calculează cantitatea de aluminiu pur necesară după ecuaţia reacţiei. 
(se alcătuieşte proporţia.)
       x           84 mol
            10Al  +  3V2O5 → 5Al2O3 + 6V
           10 mol     3 mol
x/ 10 mol = 84 mol/3 mol
x =  (10 mol ·84 mol) : 3 mol = 280 mol (Al)
4. Se determină masa de aluminiu zinc pur  după formula: 
m(X) = n(X)·M(X); 
     M(Al) = 27 g/mol 
    m(Al) = 280 mol· 27 g/mol = 7560 g = 7,56 kg
5. Se determină partea de masă de aluminiu  proba tehnică prin scădere:
     ω(Al) = 100% - ω(impurităţi) = 100% - 1,6% = 98,4 %.
6. Se determină masa de aluminiu tehnic necesară :
     dacă  la  98,4 %........................corespunde 7,56 kg Al pur
     atunci la  100%........................corespunde m(Altehnic)
     rezultă deci că  m(Altehnic) =  (7,56 kg·100%): 98,4% = 76,83 kg
                   

Răspuns: pentru a obţinerea aluminotermică a vanadiului
 din 15,288 kg de oxid de vanadiu (V) sunt necesare 
76,83 kg de aluminiu tehnic ce conţine 1,6% impurităţi.

11.04.2015

Determinarea masei produsului final pornind de la o materie primă impură

1,5 kg calcar ce conţine 10% impurităţi a fost calcinat. 
La rezidiul obţinut s-a adăugat apă în exces. 
Ce masă de var stins s-a obţinut?

NOTĂ:  Calcarul este un minereu ce conţine carbonat de calciu şi impurităţi. 
Varul stins este hidroxidul de calciu.           
Calcinare = încălzire la temperaturi înalte (de obicei au loc reacţii de descompunere).

Se dă:
m (calcar) = 1,5 kg
ω(impurităţi) = 10 %
Rezolvare:
1. Se scriu ecuaţile reacţiilor chimice.
Calcinarea calcarului:    
                         CaCO3 = CaO + CO2
Aşadar în urma încălzirii,din calcar rămâne doar CaO (var nestins), CO2 se elimină.
m (var stins) - ?


CaO este un oxid bazic alcalin care reacţionează cu apa cu formare de bază alcalină:
CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q  
Această reacţie poartă numele de “stingerea varului” şi se degajă o cantitate mare de căldură (Q).

2. Se determină masa impurităţilor din calcar  din calcar prin proporţia:
dacă în 100 % de calcar ........................se găsesc 10% impurităţi
atunci în 1,5 kg calcar ........................   se vor găsi x g impurităţi
rezultă deci: x = (1,5 kg •10%): 100% = 0,15 kg (impurităţi)

3. Se calculează masa de CaCO3 pur prin scădere:
 m(CaCO3) = m (calcar) – m(impurităţi) = 1,5 kg – 0,15 kg = 1,35 kg

4. Se determină cantitatea de CaCO3  ce se conţine în 1,35 kg de substanţă după formula:
n(CaCO3) = m(CaCO3):M(CaCO3    
 Mr(CaCO3) = 40 + 12 + 3•16 = 100,  M(CaCO3) =100 g/mol, astfel: 
cantitatea de CaCO3 va fi:  n(CaCO3) = 1,35 kg:100 g/mol = 13,5 mol   

5. Se calculează cantitatea de oxid de calciu CaO – var nestins -  după ecuaţia primei reacţii.
    13,5 mol         x                             
          CaCO3    =   CaO + CO2
           1mol            1mol

13,5 mol/1mol = x/1 mol, deci x = 13,5 mol de CaO

4. Se calculează cantitatea de hidroxid de calciu Ca(OH)2 – var stins – după a doua  ecuaţie.
  13,5 mol                y                             
          CaO + H2O = Ca(OH)2
          1mol                   1mol

 13,5 mol/1mol = y/1 mol, deci y = 13,5 mol de Ca(OH)2

5. Se determină masa  de var stins (Ca(OH)2)  după formula: m(X) = n(X)·M(X); 
 Mr(Ca(OH)2) = 40 + (16 +1)•2 = 74,  M(Ca(OH)2) = 74 g/mol,
m(Ca(OH)2)=13,5 mol·74 g/mol = 999 g = 0,999 kg

Răspuns: Masa de var stins ce se obţine din 1,5 kg calcar
 ce conţine 10 % impurităţi este de 0,999 kg.

11.02.2015

Rezolvarea problemelor cu amestec de două substanţe în care ambele participă la reacţii chimice b) calcule pe baza a două reacţii chimice

Un amestec de pilitură de aluminiu și fier cu masa 22,2 g a fost dizolvat cu acid clorhidric în exces. În consecinţă, s-a degajat gaz cu masa 1,2 g. 
Determinaţi partea de masă a fiecărui metal în amestec.


Se dă:
m (amestec) = 22,2 g
m(gaz) = 1,2 g
Rezolvare:
Se observă că ambele substanţe interacţionează cu HCl. Aşadar scriem cele două ecuaţii chimice.
2Al+ 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑           (reacția 1)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑               (reacția 2)
Se observă că  gazul degajat  este hidrogenul, rezultat în ambele reacţii.
ω(Al) = ?
ω(Fe) = ?
Deci m(H2)= m1(H2)+ m2(H2),
 unde cu  m1(H2) am notat masa hidrogenului degajat din reacţia 1,
 iar cu  m2(H2) – masa hidrogenului obţinut din reacţia 2.

1.      Se determină cantitatea totală de H2 ce se conţine în 1,2 g de substanţă după formula:
          ntotal(H2) = m(H2):M(H2) ,             M(H2) = 2 g/mol,
            n(H2) = 1,2 g: 2 g/mol = 0,6 mol
ntotal(H2) = n1(H2) + n2(H2
respectiv cantitatea de hidrogen din ecuaţia 1 + 
cantitatea de hidrogen din ecuaţia 2.
2. Se notează cu „a” n1(H2) - 
cantitatea de hidrogen obţinută din reacţia 1(Al+HCl).
Rezultă  că putem calcula cantitatea de hidrogen obţinută din reacţia 2 
(Fe+ HCl) - n2(H2) prin scădere:
n2(H2) = ntotal(H2) - n1(H2) = (0,6 – a) mol
3. Se calculează cantitatea de aluminiu  după ecuaţia reacţiei. 
(se alcătuieşte proporţia.)
  x                                       a  mol
  2Al+ 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
      2 mol                                   3 mol

x/2 mol = a mol /3 mol, 
deci x = (2 mola mol)/ 3 mol =2a/3  ( mol de Al)

  4. Se calculează cantitatea de fier  după ecuaţia reacţiei. 
(Se alcătuieşte proporţia.)
      y                               (0,6-a) mol
            Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
           1mol                            1mol
y/ 1mol = (0,6 - a) mol / 1 mol 
y=  (0,6 - a)   (mol de Fe)

5. Se determină masa de aluminiu din amestec după formula: 
m(Al)= n(Al)·M(Al); 
M(Al) = 27 g/mol, deci:  
 m(Al) = (2a/3)mol · 27 g/mol = 18a g
6. Se determină masa de fier din amestec după formula:
 m(Fe) = n(Fe)·M(Fe); 
M(Fe) = 56 g/mol  
m(Fe) = (0,6-a) mol· 56 g/mol = (33,6 - 56a) g
7. Se determină necunoscuta a alcătuind o ecuaţie chimică pe baza relaţiei:
m(aliaj)= m(Al) + m(Fe),  rezultă că:
 22,2 g = m(Al) + m(Fe) = 18a g + (33,6 - 56a) g
22,2 = 18a + (33,6-56a
 22,2 = 33,6 -38a
 38a = 33,6 – 22,2 
a = 11,4: 38 = 0,3.
8. Se determină masa de aluminiu din amestec,
înlocuind valoarea obţinută în expresia:
m(Al) = 18a  g 
 m(Al) = 18•0,3 g =5,4 g
9. Se determină partea de masă a aluminiului  în amestec:
     dacă în   22,2 g   aliaj ........................se găsesc 5,4 g Al
     atunci la 100% aliaj ...........................corespunde ω(Al)
     rezultă deci că   ω(Al) = (5,4 g• 100%): 22,2 g = 24,11 %

10. Se determină partea de masă a fierului în amestec prin scădere: 
ω(Fe) = 100% - ω(Al).
ω(Fe) = 100% - 24,11% = 75,89%.
            Răspuns: Amestecul este constituit din 
                            75,89% de fier şi 24,11 % de aluminiu.

11.01.2015

Rezolvarea problemelor cu amestec de două substanţe în care ambele participă la reacţii chimice; a) calcule pe baza unei reacţii chimice

Asupra amestecului ce conţine aluminiu şi oxid de aluminiu cu masa 75 g s-a acţionat cu acid clorhidric în exces. În consecinţă, s-a degajat gaz cu masa 3,6 g. Determinaţi partea de masă a oxidului de aluminiu în amestecul iniţial.